Algemene voorwaarden

Versie: 0.1 – maart 2023

Artikel 1 Definities

 1. Studio Mooz, gevestigd te Grijpskerke, kvk nummer 88049035 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. Met de klant wordt aangeduid de wederpartij verantwoordelijk voor betaling.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan de dienstverlener tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens dienstverlener waarop zijn deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden. Dienstverlener is gerechtigd eenzijdig de algemene voorwaarden te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal de dienstverlener de klant wijzen op de nieuwe algemene voorwaarden. Indien de nieuwe versie ingrijpende gevolgen heeft voor de klant, dan heeft de klant het recht om de algemene voorwaarden te ontbinden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepaling in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

 1. Dienstverlener is zich verplicht te houden aan haar beroepsgeheim.
 2. Alles wat besproken wordt, is vertrouwelijk.
 3. Indien dienstverlener gegronde redenen heeft om aan te nemen dat er sprake is van huiselijk geweld dan bespreekt dienstverlener dit uitdrukkelijk met klant. Dienstverlener houdt zich als coach verplicht aan de meldcode huiselijk geweld. 
 4. In de hoedanigheid van coach heeft dienstverlener geen resultaatverplichting. Keuzes en beslissingen die de klant neemt ten aanzien van het kind behoren tot eigen verantwoordelijkheid.
 5. De klant (ouder/verzorger) dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn.
 6. Ten aanzien van de begeleiding van kinderen t/m 16 jaar is de dienstverlener gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ouder die het contact legt en instemt met de coaching/behandeling zorgt er voor dat de andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft.

 

Artikel 4 Tarieven en Betalingen

 1. De betaling verloopt via een betaallink. Deze wordt verstuurd via de mail of via whatsapp. De betaling wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de betaallink voldaan. Indien er niet binnen deze termijn betaald wordt, ontvangt de klant een betalingsherinnering. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening de dienstverlener is deze genoodzaakt de vorderingen die ze heeft op de klant, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, komen conform de wet volledig voor rekening van de klant. Bij betalingsachterstand is dienstverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de klant aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Bij het Coachingstraject wordt 50 procent van het bedrag na de intake en de  1e sessie in rekening gebracht. De rest wordt na de 3e sessie in rekening gebracht. De betaling verloopt via een betaallink die via mail of whatsapp verstuurd wordt. Bij tussentijds beëindiging van het coachingstraject door ouders wordt 25 euro voor het intakegesprek in rekening gebracht.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie die voor de behandeling en coaching relevant is tijdig beschikbaar aan de dienstverlener.
 2. Klant staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens. Ook als deze van derden afkomstig zijn. Diensverlener zal de informatie vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 6 UItvoering van de overeenkomst

 1. Een consult, al dan niet binnen het een coachingtraject, kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen 24 uur voor aanvang, het voor een tweede keer verplaatsen of verstek laten gaan, komt het consult te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.
 2. Indien klant te laat is voor een overeengekomen consult, komt deze tijd te vervallen zonder recht op verrekening van de overeengekomen tijd en overeengekomen bedrag
 3. Dienstverlener heeft het recht de overeenkomst op te schorten of te beëeindigen als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.
 4. Indien de dienstverlener onverhoopt verhinderd is  voor een overeengekomen consult, wordt het consult verplaatst. Indien dienstverlener voor langere tijd verhinderd is, zal samen worden gezocht naar een passende oplossing. Indien geen passende oplossing wordt gevonden binnen 30 kalenderdagen, heeft de klant het recht de overeenkomst te annuleren.

Artikel 7 Verslaglegging en archivering

 1. Diensverlener is niet wettelijk verplicht om consulten in zijn geheel vast te leggen.
 2. Dienstverlener zal wel een privé-dossier aanleggen en archiveren voor eigen administratie. De gegevens worden voor de duur van 2 jaar bewaard na afrondng van de coaching en behandeling.